Provozní řád - Bikepark Aldrov Vítkovice

  1. Tento provozní řád upravuje provoz areálu Bikepark Aldrov Vítkovice (dále jen Bikepark).
  2. Provozovatelem Bikeparku Aldrov je: Služby Vítkovice s.r.o., Vítkovice v Krkonoších, 512 38.
  3. Provozovatel, případně jím pověřené osoby, jsou oprávněni kontrolovat dodržování tohoto provozního řádu.
  4. Uživatel Bikeparku je povinen řídit se tímto provozním řádem, platnými obecně závaznými právními předpisy a pokyny provozovatele Bikeparku , nebo jím pověřených osob. Při nerespektování pravidel Provozního řádu je možné vykázání z Bikeparku. V případě porušení těchto pravidel a pokynů odpovídá uživatel za veškerou případnou újmu, kterou provozovateli Bikeparku či třetím osobám způsobí.
  5. Užívání Bikeparku je na vlastní riziko a odpovědnost uživatelů.
  6. Vstupem do Bikeparku uživatel potvrzuje, že se seznámil s tímto provozním řádem, a že se zavazuje ho respektovat.
  7. Dětem a mladistvým do 15 let je vstup do Bikeparku možný pouze pod dozorem osoby starší 18 let. 
  8. Před první jízdou v Bikeparku je uživatel povinen se seznámit s obtížností jednotlivých tratí (dle infotabule - přehledná mapa a popis tras) a zvolit si odpovídající trasu vzhledem ke svým schopnostem, dovednostem a fyzické kondici.
  9. V Bikeparku je dovoleno jezdit a pohybovat se pouze po vyznačených trasách. Uživatelé jsou povinni respektovat upozorňující značení na trase (obzvláště v místech křížení trailů) a tomu adekvátně přizpůsobit rychlost své jízdy. Zároveň musí dbát na bezpečnost vlastní, dalších uživatelů i ostatních návštěvníků Bikeparku.
  10. Uživatel je v Bikeparku povinen používat vhodné horské kolo v dobrém technickém stavu. Za technický stav kola a jeho způsobilost odpovídá uživatel, nicméně provozovatel je oprávněn z důvodu bezpečnosti ostatních uživatelů zakázat jízdu na kole ve zjevně špatném technickém stavu.
  11. Uživatelé stezek i návštěvníci lesa jsou povinni dodržovat pořádek v Bikeparku, nachází se v ochranném pásmu NP KRNAP.
  12. V Bikeparku platí přísný zákaz přestavovat, upravovat a měnit stezky jakýmkoliv způsobem.
  13. Jízda pod vlivem alkoholu i jiných omamných a návykových látek je v Bikeparku zakázána.
  14. Uživatel je povinen v Bikeparku používat vhodné ochranné pomůcky a vybavení, zejména ochrannou cyklistickou přilbu. Dále je doporučeno používat i jiné ochranné vybavení, např. rukavice, brýle, chránič páteře nebo chrániče loktů, kolen, holení.
  15. Každý uživatel Bikeparku je povinen přizpůsobit volbu trasy a rychlost jízdy svým schopnostem, klimatickým podmínkám a viditelnosti. Doporučená vzdálenost mezi jezdci je minimálně 30 metrů.
  16. V případě těžby lesního porostu mohou být stezky v Bikeparku z důvodů bezpečnosti návštěvníků ve vymezených částech dočasně uzavřeny, popřípadě nahrazeny vyznačenou objízdnou trasou. Pohybovat se v uzavřených částech stezek Bikeparku a lesa je přísně zakázáno.
  17. Provozní doba stezek v Bikeparku: ČERVENEC a SRPEN od 9:00 do 18:00
  18. V případě potřeby je každý uživatel Bikeparku povinen poskytnout jinému zraněnému uživateli první pomoc. V případě nutnosti zásahu záchranné služby či horské služby je pro tyto potřeby na směrových sloupcích a vytipovaných místech umístěno značení pro rychlou orientaci v Bikeparku. Tato místa jsou označena buď písmenem nebo číslem s kontaktem na výše uvedené složky IZS. V případě potřeby lze tak operačnímu středisku nahlásit značení místa, kde se zraněná osoba nachází. Mapu těchto míst mají složky IZS k dispozici pro lepší orientaci v terénu a rychlý zásah.
  19. Kontrolu dodržování Provozního řádu provádí provozovatel nebo jím pověřená osoba, která se pohybuje po trasách Bikeparku a má právo uživateli, který poruší některá ustanovení provozního řádu, další jízdu zakázat, případně jej z Bikeparku vykázat.
  20. V případě potřeby má provozovatel Bikeparku právo jednotlivé trasy na přechodnou dobu uzavřít. Uživatelé jsou povinni toto omezení bezpodmínečně respektovat. V případě zjevného poškození stezky je uživatel, po zjištění této skutečnosti, povinen bezodkladně tuto skutečnost oznámit provozovateli Bikeparku.
  21. V Bikeparku platí „Kodex terénního cyklisty dle ČeMBA, o.s. (Česká Mountainbiková Asociace)“, www.cemba.eu

   

   

   

  Tel. kontakt na provozovatele Bikeparku Aldrov:

  603 164 655

  Horská služba ČR

  1210

  Zdravotnická záchranná služba

  155

  Jednotné evropské číslo tísňového volání

  112

  Vítkovice v Krkonoších, dne 26.06.2023

  Milan Rychtr
  jednatel Služby Vítkovice s.r.o.


  Please publish modules in offcanvas position.